https://trailive.wedosport.net/it/maddalene-50k-e-30k-2022/maddalene-50-k/classifica